جستجو

خبرنامه

اشتراک

گفتار ناب

 

هماهنگی در اخلاق و رسوم مردم، ایمن ماندن از دشمنی و کینه های آنان است.

حکمت 401