جستجو

خبرنامه

اشتراک

توصیه های تغدیه ای ائمه (ع)

 

در این مقاله به آداب خوردن گوشت در اسلام می‌پردازیم و توصیه‌هایی که ائمه هدی (علیهم السلام) در این زمینه نموده‌اند، بیان می‌شود
پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس چهل روز گوشت نخورد بد خوي مي شود. گوشت بخوريد زيرا بر شنوايي مي افزايد.

 
1. انتخاب سر دست يا قسمت هاي جلو
امام علي (علیه السلام) فرمودند: دوست داشتني ترين عضو گوسفند براي پيامبر، سر دست بود.
امام رضا (علیه السلام) فرمودند: در خريد گوشت قسمتهاي جلوي لاشه را بخريد و قسمتهاي عقب را نخريد زيرا بخش هاي جلو به چراگاه نزديكتر و از آفت دورترند.

2. شستن گوشت قبل از پختن آن
پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: برادرم عيسي از شهري گذر كرد و ديد كه مردمش رنگ چهره هايشان زرد و چشم هايشان كبود است و آنان از بيماري هايي كه داشتند نزد ايشان اظهار ناراحتي كردند گفت"درمان بيماريتان همراهتان است. شما گوشت را نشسته مي پزيد در حالي كه هيچ جنبنده اي بدون نوعي جنابت از دنيا نمي رود. از آن پس آنان گوشتهاي مصرفي خود را شستند و در نتيجه بيماريشان از ميان رفت.

3. پرهيز از خوردن گوشت خشكيده نمک سود
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چند چيز است كه قبل از پيري بدن را پير و فرسوده مي كند و شايد هم بكشد: خوردن گوشت خشكيده و حمام رفتن با شكم پر و نشستن بر جاي مرطوب و...
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: دو چيز است كه از هر جهت زيان دارد و براي هيچ يك فايده اي نيست....: گوشت خشكيده و پنير
امام هادي (علیه السلام) فرمودند: گوشت خشكيده نمك سود، بد چيزي است زيرا معده را شل مي كند و هر بيماري اي را تحريك مي كند و براي هيچ چيزي سودمند نيست. بلكه زيان هم مي رساند.

4. نهي از خوردن گوشت خام
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: پيامبر خدا، از اين كه گوشت، خام خورده شود نهي كرد و نیز فرمودند: تنها درندگان، چنين گوشتي مي خورند گوشت را هنگامي بخوريد كه آفتاب يا آتش آنرا دگرگون ساخته باشد.
اما رضا (علیه السلام) فرمودند: خوردن گوشت خام، در شكم كرم پديد مي آورد.

5. پرهيز از اعتياد به خوردن گوشت
پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس چهل روز گوشت بخورد سنگ دل مي شود.
امام علي (علیه السلام) فرمودند: شكم هايتان را گورستان جانوران نكنيد.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حضرت علي (علیه السلام) اعتياد به خوردن گوشت را بد مي شمرد و آن را اعتيادي همچون اعتياد به شراب مي دانست.

6. نوبتهاي خوردن گوشت
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در هر هفته يكبار گوشت بخوريد و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهيد زيرا موجب اعتيادي همچون اعتياد به شراب مي شود نيز آنان را بيش از چهل روز از آن محروم نكنيد چرا كه آنان را بدخوي مي كند.

7. وانگذاشتن گوشت به مدت چهل روز
پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس چهل روز گوشت نخورد بد خوي مي شود. گوشت بخوريد زيرا بر شنوايي مي افزايد.
پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: بر شما باد گوشت چرا كه هر كس چهل روز واگذارد بد خوي مي شود و هر كس بد خوي شد به او گوشت بخورانيد. اما هر كس چربي نخورد به اندازه آن براي او بيماري فرود مي آيد.

8. تميز نكردن كامل استخوان و نخوردن مغز استخوان
پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: بدان امت من كساني هستند كه مغز استخوان را نمي خورند.
پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: نرمه سر استخوان پرندگان را نخوريد زيرا كه سل مي آورد.
 

 

منبع : نشريه روشنان، شماره 10.